windows on linode vps

windows on linode vps
Buy files at https://iso.quanlyvps.com/item/10013

Comments

Sin Sin says:

Bác ơi, mình k vào đc đoạn 1:29, nhập xong là nó ra toàn dấu “???” vs ô vuông, giống như bị lỗi font ấy, rồi tắt luôn.

Sergei Zaytsev says:

Can you please tell me where can I get windows server 2012 in gz ?

Sin Sin says:

Mình cài windows trên digitalocean được k bạn?

 Write a comment

*

Do you like our videos?
Do you want to see more like that?

Please click below to support us on Facebook!